De Bijbel, Gods woord, is de basis van ons geloof en onze leidraad door ons leven

Acitiviteitencommissie

De activiteitencommissie organiseert gedurende het jaar meerdere activiteiten om geld in te zamelen voor de kerk en om de gemeente samen te brengen buiten de zondagse kerkdiensten.

Bazaarcommissie

Twee keer per jaar vindt de bazaar plaats, deze wordt georganiseerd door de bazaarcommissie. Op de bazaar kun je leuke en lekkere dingen kopen en gezellig koffie drinken, voor het goede doel.

Commissie van Beheer

De commissie van beheer heeft het beheer over de goederen van de kerk. De penningmeesters vallen onder de commissie van beheer. Samen met de kosters draagt deze commissie zorg voor de juiste verzorging van de gebouwen.

Evangelisatiecommissie

De evangelisatiecommissie heeft als doel om mensen die nog niet geloven, met Gods hulp, te winnen voor Christus. Hiervoor organiseert de evangelisatiecommissie diverse activiteiten, zoals evangelisatie bij de havens, Vakantie Bijbel Week en vrouwenochtenden.

Kerkelijk Bureau

Kerkelijk bureau
Graag zo tijdig mogelijk opgave of mededeling via kbREMOVETHIS@ANDTHIScgkbunschoten.nl van:
- Geboorte- en doopaanvraag van uw kind(eren)
- Sterfgeval
- Aanvraag kerkelijke huwelijksbevestiging
- Aanvraag voor attestatie of doopbewijs bij vertrek
- Adreswijziging
- Beamermededelingen
Na de melding zullen de wijkouderlingen contact met u zoeken.

Als u niet in staat bent om te e-mailen kunt u direct contact opnemen met uw wijkouderlingen of de scriba
 

Multimedia Commissie

De MMC houdt zich bezig met alle zaken rondom geluid, beeld, website en social media en is verdeeld in diverse teams:
- Beamteam; verzorgt de presentaties tijdens de eredienst en vertoont deze op de beamers.
- Camerateam; verzorgt de opnamens van de erediensten t.b.v. de live-streaming en kerkdienst gemist
- Technisch support: onderhoud van beeld- en geluidsinstallatie en beheer van het interne netwerk
- Redactieteam website en social media: berichtgeving via website en social media.

Orgelcommissie

De orgelcommissie adviseert in technische aangelegenheden inzake de muziekinstrumenten van de kerk, met name het kerkorgel. Daarnaast houdt zij zich bezig met muzikale en liturgische zaken en de kwaliteit van het orgelspel in de eredienst. Ook de saamhorigheid van de organisten is een belangrijke factor. De orgelcommissie vergadert minimaal 1x per jaar.

Thuis Front Commissie Jozien

Jozien Koelewijn is werkzaam in Zuid-Afrika. Ze heeft daar als doel de opvang van kinderen die door (huiselijk) geweld, door ziekte of andere omstandigheden buiten de boot vallen.
Dit doet ze door bieden van praktische hulp als voedsel en zorg, door opvang, sport en spel en creatieviteit, maar vooral door liefde.
Meer informatie over het werk van Jozien kunt u vinden op www.jozienatwork.com en van het TFC op de facebook-pagina www.facebook.com/Jozienatwork

Zendingscommissie

De zendingscommissie wil de liefde voor zending stimuleren, contacten onderhouden met het landelijke zendingsbureau en geld inzamelen voor de zending. De zendingscommissie organiseert daarom verschillende activiteiten, zoals de jaarlijkse zendingsdag, maar ook het collecteren door kinderen langs de deuren.

Beluister hier de kerkdienst die je hebt gemist.