Veiligheid in de kerk

Veilige kerk

(deze pagina is nog in opbouw)

De kerk als huis van God en de kerkelijke gemeente horen een veilige plaats te zijn. Leden behandelen elkaar met respect. Gemeenteleden met speciale taken en opdrachten maken geen gebruik van hun machtspositie ten koste van anderen. Kinderen en jongeren kunnen ongestoord meedoen. Gelukkig ervaren velen dat ook zo. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Gelukkig is er steeds meer aandacht voor deze veiligheid; dat deze veiligheid er niet vanzelf is, dat het belangrijk is om met elkaar te praten over grenzen en gedrag. Dit om ervoor te zorgen dat grensoverschrijdend gedrag gemeld en bespreekbaar gemaakt kan worden en om elkaar aan te sporen om de oproep van Paulus in Galaten 5 te volgen: ‘Als wij door de Geest leven, laten wij dan ook door de Geest wandelen’.

Hoe houden we oog voor deze veiligheid in onze gemeente?
Omgangsregels
Meld misbruik
Instroom medewerkers
Commissie veilige kerk

Omgangsregels

‘Jezus zei tegen hem: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als uzelf.’ Mattheüs 22:37-39

Wij vinden afspraken over de manier van omgaan met elkaar belangrijk, omdat iedereen zich prettig en veilig moet kunnen voelen. Dit kan alleen als je elkaar in je waarde laat en elkaar met respect behandelt. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling zoals, pesten, machtsmisbruik, discriminerende, racistische, seksistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden.

Wij vragen van alle gemeenteleden en bezoekers, dat zij meewerken aan het naleven van de omgangsregels. Niet alle zaken die anderen kunnen kwetsen, kunnen we in regels verwoorden. Dan zouden het er veel te veel worden. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat als iets niet genoemd wordt, dit wel toelaatbaar is.

Wij vinden het belangrijk dat onze betaalde en onbetaalde medewerkers die werken met kinderen en jongeren, in hun gedrag rekening houden met wat wenselijk en toelaatbaar is en zich bewust zijn van de kaders waarbinnen het jeugdwerk plaats kan vinden. Daarom vragen wij hen de Gedragscode veilig jeugdwerk te tekenen.

Omgangsregels

Gedragscode veilige kerk

Meld Misbruik

Als er sprake is van misbruik dan is het belangrijk om daarover te praten! Voor hulp of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties kan je contact opnemen met de Interne VertrouwensPersonen (IVP-ers) van onze gemeente. De vertrouwenspersoon zorgt voor de eerste opvang en begeleiding van slachtoffers van seksueel misbruik binnen de kerk. Hij of zij biedt een luisterend oor en geeft informatie over de stappen die gezet kunnen worden.

De vertrouwenspersonen zijn:

Je kunt ook contact opnemen met het landelijk Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Dit kan anoniem.
Contactgegevens:

De interne vertrouwenspersonen worden aangesteld door de kerkenraad, maar hebben een onafhankelijke neutrale positie. De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht en hij of zij hecht grote waarde aan het waarborgen daarvan. Alle meldingen worden vertrouwelijk behandeld en de vertrouwenspersoon mag met de ontvangen informatie niets doen zonder uw of jouw nadrukkelijke toestemming.

Hoewel het de voornaamste taak van de vertrouwenspersoon is om bij te dragen aan de veiligheid in de kerk, kan zij of hij ook benaderd worden met vragen of meldingen over misbruik in familie of gezinsverband. Ook kun je bij de vertrouwenspersoon terecht als je je zorgen maakt over mogelijk onveilige situaties in de gemeente.

Instroom (vrijwillige) medewerkers

Als nieuwe (vrijwillige) medewerkers in de gemeente worden aangesteld, dan voeren zij voorafgaand aan hun werkzaamheden een gesprek met een afvaardiging van de beleidscommissie ‘Veilige kerk’.

In dat gesprek wordt gesproken over wat er van hen wordt verwacht om een veilige omgeving te waarborgen. Tevens wordt gesproken over hoe de nieuwe medewerker zelf handelt in contact met anderen. Over hoe hij/ zij daarin omgaat met aanraking, intimiteit en seksualiteit. De ‘Omgangsregels’ en de ‘Gedragscode veilig jeugdwerk’ worden doorgesproken en de gedragscode wordt door de nieuwe medewerker getekend. De getekende gedragscode wordt gescand en bewaard zolang de medewerker werkzaamheden uitvoert.

In de functioneringsgesprekken die door de kerkenraad worden gevoerd met de medewerkers die in dienst zijn bij onze gemeente, komt het borgen van een veilige omgeving en de reflectie op hoe dit in de afgelopen tijd is gegaan standaard aan de orde.

Voor de start van de werkzaamheden is voor iedere (vrijwillige) medewerker een recente Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) nodig. De aanvraag is kosteloos en gaat elektronisch. De nieuwe medewerker krijgt een link thuisgestuurd waarmee de VOG kan worden aangevraagd. Als deze binnen is wordt ook deze bewaard zolang de medewerker de werkzaamheden uitvoert.

Indien er geen VOG wordt aangeleverd kan dit gemeentelid geen taak vervullen in de kerk waarbij er sprake is van contact met kinderen en kwetsbare gemeenteleden.

Commissie Veilige Kerk

De commissie Veilige Kerk draagt zorg voor een brede aanpak en preventie op het gebied van veiligheid en voorkomen van seksueel misbruik. Het is aangetoond dat er in gemeenten waar er aandacht is voor dit onderwerp, minder misbruik voorkomt.

De commissie maakt jaarlijks een plan van de preventieve activiteiten die men dat jaar gaat verrichten. Er is daarbij aandacht voor bewustwording, reflectie en discussie betreffende dit onderwerp met de medewerkers en de gehele gemeente. Dit plan wordt in het jaarlijks gesprek met de kerkenraad besproken en vastgesteld.

De commissie veilige kerk wordt gevormd door:

Bij de ontwikkeling van beleid en preventieve activiteiten wordt samengewerkt met de interne vertrouwenspersonen.

Indien je ideeën hebt voor goede preventieve activiteiten of om het beleid van onze gemeente op het gebied van Veilige Kerk te versterken, neem dan contact op met de commissie.

 

Interne vertrouwenspersonen

Beluister hier de kerkdienst die je hebt gemist.